tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Leonīds

Little Frog's section 210*297 mm Oil Pastels on Paper
Bio

 Aleksejs Barānovs, plašÄk pazÄ«stams kā LeonÄ«ds, dzimis industriālā Krievijas pilsÄ“tā Jaroslavā 1973. gada 22. aprÄ«lÄ« (Ä»eņins, Hitlers). Tur pagāja bÄ“rnÄ«ba Vecākus neatceras; viņi nomira, kad LeonÄ«dam bija desmit. Viņš turpināja dzÄ«vot pie vecmāmiņas provinciālā Lavijas pilsÄ“tiņā Ludzā, kur arÄ« izauga. IzglÄ«tÄ«bu guvis RTU traktorista-mehāniÄ·a specialitātÄ“. Šajā jomā viņam nesanāca strādāt – liktenis bija lÄ“mis darbu citur – apavu remonta darbnÄ«cā, katlumājā, bet arÄ« tur un vispār nekur Aleksejs tā arÄ« nespÄ“ja uzkavÄ“ties – viņa jÅ«tÄ«gā dvÄ“sele nepanesa verdzÄ«bu un lopus. Un viņš sāka zÄ«mÄ“t… Runājot LeonÄ«da vārdiem, “mani audzināja vecmāmiņa, es ļoti ilgi dzÄ«voju ar viņu kopā un visu savu mākslu veltÄ«ju vecmāmiņai.”

Ludzā, vienā no daudzajām Latgales pilsÄ“tām, kurās nekā nav un nekas nenotiek, jāizceļ četri kultÅ«ras objekti: divas bankas, universālveikals un jaunās paaudzes betona dievnams. VÄ“l pilsÄ“tā funkcionÄ“ jauniešu klubs Extasy, kur vietÄ“jie regulāri dauza cits citu un apspriež svaigākos jaunumus. VietÄ“jā laikrakstā “Ludzas Zeme” raksta pilsÄ“tas karstākās ziņas: kā kāds dzÄ“rumā ietriecies šÄ·Å«nÄ«, ka atlidojuši gājputni, u.tml. Alekseja paaudzes cilvÄ“kiem nekas neatlika, kā visu savu jaunÄ«bu veltÄ«t alkoholam (un tas nebija tas sliktākais variants). Lielākā daļa, tostarp Aleksejs, atradās pastāvÄ«gā delÄ«rija stāvoklÄ«. Jaunekļi sita sev lÄ«dzÄ«gos un pastrādāja nelikumÄ«bas… Tikai ne Aleksejs – viņš, ieslÄ“dzies mazā virtuvÄ«tÄ“ pilsÄ“tas centrā radÄ«ja un kopš tā laika pilnÄ«bā nodevās mākslai!


Kā viens no Alekseja apbalvojumiem jāmin Ä«pašÄ krÅ«zÄ«te ar Parex Bankas logotipu, kuru viņš dabÅ«ja kopā ar 2. pensiju plānu Parex bankas filiālÄ“ “Ä€genskalns”. Bet liekas, ka viss viņam vÄ“l priekšÄ un jācer, ka atzinÄ«ba nav vairs aiz kalniem!


nosūtīt ziņu Aleksejam var mail@artist.lv

Алексей Баранов, больше известный под именем Леонид, родился в индустриальном российском городе Ярославле 22 апреля (Ленин, Гитлер) 1973 года. Там же прошло его детство. Родителей не помнит: они умерли, когда Леониду было 10. Вырос у бабушки, в провинциальном латвийском городке Лудза. Учился в РТУ на тракториста-механизатора, но работать по профессии не довелось – судьба предуготовила ему работу в обувной мастерской и котельной... Но и там, как, впрочем, и везде, Алексей на долго не задержался – его чуткое сердце не переносит ни рабства, ни скотства. И он начал рисовать... Цитируя Леонида, скажем: «ÐœÐµÐ½Ñ воспитала бабушка, я очень долго с нею прожил и все свое искусство посвятил именно ей».

Ð’ Лудзе, как и во многих других городках Латгалии, где ничего нет, и ничего не происходит, следует выделить четыре объекта культуры: два банка, универсам и бетонный храм «ÐÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ поколения». Кроме того, в городе действует молодежный клуб «Extasy», где местное население может с завидной регулярностью собирается, чтобы подраться и обсудить последние новости. Местная газета «Ludzas Zeme» сообщает об актуальных событиях в городе: некто по пьяни врезался в сарай, грачи прилетели и Ñ‚.д. Людям из поколения Алексея ничего другого не оставалось, как посвятить свои молодые годы алкоголю (и это еще не худший вариант). Здесь большинство, среди них и Алексей, пребывает в состоянии непрерывного делирия... Молодежь бьет морды себе подобным и промышляет криминалом... Но только не Алесей! Он, закрывшись в небольшой кухне в самом центре городка, начал творить и с тех пор живет одним лишь искусством.

Если говорить о наградах, следует назвать особую кружку с логотипом «Parex Banka», которую Алексей получил, оформив 2-й пенсионный уровень в одном из филиалов банка. Но, кажется, у него еще все впереди и, будем надеяться, признание тоже не за горами!

Отправь Алексею весточку:
mail@artist.lv

Alexey Baranow alias Leonid. Born in an industrial town Yaroslaw, in Russia on 22nd of April, 1973 (Lenin, Hitler). That’s the place where Leonid has spent his childhood. Doesn’t remember his parents; they died when Leonid was ten. From then he lived with his grandmother in a provincial town of Latvia – Ludza. He has studied in Riga Technical University, specialized as a tractor driver – mechanic. Still, he didn’t work in his profession not a day; it was his fortune to work in other places – at shoemaker’s, at stoker’s.. but also there he could not stay long. His sensitive soul couldn’t stand slavery and cattle all around. So he started to draw. As Leonid himself says: I was brought up by my grandma, I lived with her for such a long time, so I dedicated all my art to my grandma.”

Ludza is one of those towns of Latgale region where nothing happens and there’s nowhere to go. There are only four culture objects to point out – two banks, supermarket and church of new generation. Made of concrete. There is also functioning a youth club Extasy where locals beat up each other and talk over freshest news. There is a local newspaper „Ludzas Zeme”; their hottest news are some drunk hit in a shed, migratory birds have come back and something alike these. There was nothing else left for Alexey generation as to spend their youth in alcohol pools, what still was not the worse version). The main part of the youngsters, including Alexey, spent their time in never ending state of delirium.

While other youngsters were beating up each other and entertaining themselves on the other side of the law , Alexey was sitting locked up in a small kitchen in centre of town creating. From then he is devoting himself only to art.

We would like to mention one of Alexey’s achieved awards - the special mug w ith Parex bank logo on it. He got it for signing an agreement for 2nd pension plan in Parex filial „Agenskalns”. Still it seems that he has a bright future and success is not far away.

You can send a message to Alexey to mail@artist.lv