tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Raids Kalniņš

Bio

 

 Tie, kas nepazÄ«st Raidu Kalniņu, nevarÄ“tu iedomāties, ka šausmu ainiņu un nekrofilo motÄ«vu autors ir dzÄ«vespriecÄ«gs un labsirdÄ«gs cilvÄ“ks, kurš parasti satiks ir gaužām labā omā un pajautāts arÄ« labprāt pastāsta par saviem darbiem. Raids Latvijas mākslas telpā ir savrupa personÄ«ba, kas izkopj komiksu, savdabÄ«gu seriālu manierÄ“ ieturÄ“tu naratÄ«vu formātu. PasaulÄ“ aktuālā tendence Latvijā ieinteresÄ“jusi tikai nedaudzus māksliniekus (pieminÄ“šu vien dažus) – Jaunā RÄ«gas teātra skatÄ«tājiem bijusi iespÄ“ja iepazÄ«ties ar Harija Branta virtuozajiem erotizÄ“tajiem zÄ«mÄ“jumiem; RÄ«gas ielās varbÅ«t kāds pamanÄ«jis Maijas Kurševas nesaprātÄ«gos dÄ«vainÄ«šus, kuru galvās māksliniece ielikusi „lielas” domas. Raida tÄ“li veidoti ar nervozu, jÅ«tÄ«gu lÄ«niju un, šÄ·iet, ka to pārvietošana no zÄ«mÄ“jumu lapām uz gleznām ir tikai veids, kā pateikt to pašu stāstu skaļāk un padarÄ«t to pamanāmu ne tikai tuvāko draugu lokam. Kā zināms, mākslinieka teiktais par saviem darbiem veido tikai kādu segmentu no iespÄ“jamās darba interpretācijas.TomÄ“r bieži vien sarunas ar autoru ir viena no„garšÄ«gākajām” mākslas interpretÄ“šanas/kontekstualizÄ“šanas procesa sastāvdaļām.

Те, кто Райдса Калниньша лично не знают, даже не представляют себе, что автор живописных ужастиков и прочей некрофильщины, на самом деле – жизнерадостный и добродушный человек – обычно пребывает в хорошем расположении духа и всегда рад рассказать о своих работах. Райдс в пространстве латвийского искусства стоит особняком, культивирует стилистику комиксов – формат повествования в своеобразной сериальной манере. Эта (широко распространенная во всем мире тенденция) в Латвии увлекла лишь немногих художников, так, например, зрители Нового рижского театра могли ознакомиться с виртуозными и эротичными работами Харийса Брантса, а на рижских улицах, кто-нибудь наверняка заметил забавных недоумков Майи Куршевой, головы которых по воле автора разбухают от «Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ…» мыслей. Образы, созданные Райдсом, отличаются нервной, чувствительной линией, кажется, что их перемещение с эскизных листов на холст – это лишь способ донести все ту же историю, только громче, сделать ее заметной не только для ближайшего окружения. Как известно, слова художника о собственном творчестве отражают лишь одну из возможных интерпретаций его работ. Но в случае Райдса, разговор с автором становится одним из «Ð°Ð¿Ð¿ÐµÑ‚итнейших» способов интерпретации/контекстуализации искусства.