tev diemžēl nav uzinstalēts FLASH playeris vai ir izslēgts JavaScripts. Lai pilnvērtīgi aplūkotu šo lapu vajag abus divus.
FLASH playeri var iegūt šeit: http://www.macromedia.com/go/getflash

Ilva Kļaviņa

Energy Oil, Acrylic on canvas 120 x 120 cm
Bio

IlvaIlva Kļaviņa (dz. 1973 RÄ«gā). Beigusi RÄ«gas LietišÄ·Äs māksla vidusskolas DekoratÄ«vās noformÄ“šanas nodaļu (1992), Latvijas Mākslas akadÄ“mijas GlezniecÄ«bas nodaļu (1996). Studijas prof. A.Naumova un prof. K.Zariņa meistardarbnÄ«cā un Latvijas Mākslas akadÄ“mijas maÄ£istratÅ«rā (1996–1998). DarbÄ«bas jomas: glezniecÄ«ba, videomāksla, objektu māksla.

Илва Клявиня (род. 1973 г. в Риге). Окончила отделение декоративного оформления Рижской средней школы прикладного искусства (1992), отделение живописи Латвийской академии художеств (1996). Училась у профессоров А.Наумова и К.Зариньша, а также – в магистратуре Латвийской академии художеств (1996 – 1998). Сферы деятельности: живопись, видео-арт, инсталляции.

Ilva Klavina (born in Riga in 1973). Has graduated Riga Secondary School of Applied Arts, Department of Decorative design (1992), Art Academy of Latvia, Painting Dept. (1996). Has studied in prof. A.Naumovs and K.Zarins workshops and Master Course of Art Academy of Latvia (1996 – 1998). Working spheres: painting, video- art, objects art.

ilvaka@gmail.com